ZOMERDEALS TOT 50% KORTINGGeldig tot 24-6

Black Friday Banner All Pages
Menu

Disclaimer

Alle informatie door Lightexpert.nl al dan niet via een internet of mailverbinding verstrekt is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de wezenlijke risico's van elektronische communicatie, kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel Lightexpert.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de middels elektronische communicatie verstrekte informatie, kan Lightexpert.nl niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de genoemde websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Lightexpert.nl